KAOS DEWASA SAKING TOELOENGAGOENG NYEBAR KATRESNAN

 


Toeloengagoeng Kesohor poela dengan simbol patoeng Doea Raksasa ( Retjo/ Dwarapala ) jang peletakanja di 4 pendjoeroe mata angin ataoe 4 arah perbatasan djoeroesan keloewar / masoek kota. Dwarapala sebenarnja adalah TJANDRA SENGKALAMEMET ( berwoedjoed gambar ) jang ditoelis dengan kalimat berboenji " DWI RASEKSA SINABDA RATU " menoendjoek angka tahoen Djawa 1752 ataoe tahoen Masehi 1824. Versi lain menjeboetken bahwa Retjo/Dwarapala soedah ada djaoeh sebeloem keradjaan BANARAWA ( sekarang TOELOENGAGOENG ) ada.

 

Rp.90.000,- ( S/M/L )

Rp.95.000,- ( XL/XXL/3XL )

 


Back

BERANDA